.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

Buscar este blog

martes, 20 de mayo de 2014

Conclusió.

Fent aquest blog he après bastantes coses noves, tot i que jo tinc un altre blog però no em pensava que es podien afegir tants efectes i coses , hi havia coses que ni sabia que existien. Ha sigut força interessant crear el blog però no tant fer-lo de tema administratiu ja que ha sigut molt dificil i avorrit. El que més m'ha agradat ha sigut afegir els efectes  ja que així he aprés a fer-los servir i el que m'ha resultat més dificil algunes entrades, la factura ja que habies de pensar molt pero en general ha sigut una experència nova.

lunes, 19 de mayo de 2014

Augmentar una imatge al passar el cursor amb efecte expandit (5sos)


20.Exercici complert de La liquidació del IVA

Enunciat:
Venda  de mercaderies a 1450€ (4% IVA
Venda de mercaderies a 3890€ (21% IVA)
Compra de mercaderies a 750€ (21% IVA)
Compra de mercaderías a 885€ (10% IVA)
LLoguer de naus  a 300€ (21% IVA)

Gastos IVA inclòsos 
Telèfon
LLum
Material de oficina
                                                                   miércoles, 14 de mayo de 2014

19. El Model 303.

Concepte: És el sistema establert que el empresari pot comunicar quins són els seus saldos de l'IVA(a favor o en contra) pasa per la presentacio de diferents models que variaran segons la modalitat de tributació escollida.

Quina funció té: S'utilitza per fer  declaracions trimestrals o mensuals de règim general junt amb la presentació del model 303 corresponent del últim període de l'any s'acompanya amb el model 390 que reflexa el resum anual de l'IVA18. Difèrencies entre operacions no subjectes i exemptes de iva.

Operacions no subjectes : Són les que que no originen el fet imposable, que no estan gravades per l'import.
Exemptes: Per motius socials, culturals,etc no estàn gravades. 

18. Difèrencies entre operacions no subjectes i exemptes de iva.

Operacions no subjectes : Són les que que no originen el fet imposable, que no estan gravades per l'import.
Exemptes: Per motius socials, culturals,etc no estàn gravades. 

17. Operacions no Subjectes a IVA.

Concepte: Són aquelles que no corresponen  als principis inspiradors de l'impost o que per raons de tècncia impositiva queden al marge del gravàmen .

Exemple: - Quan un empresari fa regals als treballadors de l'empresa.
-Mostres gratuïtes de Un Perfum.

martes, 13 de mayo de 2014

16. Operacions Exemptes d'IVA

Concepte: Són una exepció dintre de l'aplicació de l'IVA ja que encara que constitueixen fets impossibles la llei les exclou de la obligació de tributar.

Exemples:
-Serveis d'Hosteleria .
-Assistència a persones físiques per professionals mèdics i serveis sanitàris.
-Serveis professionals .
-Serveis Públics Postals.
-Lloguer d'Habitatge.
-Transport amb ambulàncies.
-Els serveis d'educació.

15. Tipus d' IVA

Existeixen diferents tipus de IVA:

Tipus General: al 21%. S'aplica a totes les operacions subjectes al IVA realitzades a partir del 1 de Setembre de 2012 tret que s'apliquin els tipus reduït o superreduït. 


Tipus Reduït: al 10%.S'aplica a les entregues , adquisicions intracomunitàries o importacions principalment dels béns següents:
- Els aliments utilitzats per a la nutrició humana o animal, sense incloure les begudes alchòliques.
-Els empleats en activitats agícoles , forestals.
-Aigua per l'alimentació humana o animal.
-Els aparells i complements, inclosos les ulleres graduades i lentilles.
-Les vivendes, incloses les plaçes de garatge.
-Transport de viatgers i els seus equipatges .
-Hostelería , balnearis , restaurants i en  general el subministraments de menjar i begudes .
-Els serveis de neteja públics.
-L'assistència sanitària, dental i cures termals .

Tipus Superreduït: Al 4%. S'aplica a les entregues,adquisicions intracomunitàries o importacions de bèns que s'indiquen a continuació:

-Productes bàsics: Pa, farina, ous,llet, formatge,fruites, verdures, hortalisses,llegums,túbercles, i cereals.
-Llibres, revistes, diaris, que no continguin fundamentalment publicitat.
-Medicaments per ús humà.
-Les pròtesis ,òrtesis, i implants interns per a  persones amb minusvalia.

14. Documents administratius: L'ofici

Concepte: És un tipus de de document que serveix per comunicar disposicions , consultes, ordres, informes, o també per portar a  terme gestions d'acord, invitació , felicitació, col·laboració, agraïment etc...

Exemple:
13. Documents administratius: La declaració jurada.

Concepte: Es denomina declaració jurada a la manifestació personal ,verbal o escrita, on s'assegura la verecitat d'aquesta mateixa declaració sota jurament.

Exemple:

12. Documents administratius: El certificat

Concepte: És  un tipus de text administratiu empleat per constatar un determinat fet.


Exemple:


miércoles, 7 de mayo de 2014

11. Documents Administratiu: El Saluda.

El saluda es un escrit breu  que s' utiliza per a  transmetre notificacions, invitacions, felicitacions i  en general comunicacions que tinguin un caràcter cerimonios. 


Exemple:
10. Documents Administratius: la instància.


La instància es un model bàsic de comunicació amb  l' Administració pública que, amb poques variants l, un empresari pot  utilizar per  reclamar, solicitar, denunciar o com a substitut d'algun imprès. També es útil per a entregar adjunta documentació o informació a la Administració.

Exemple:

El Sr.. Pere Soler, major  d'edat , amb DNI 28908167W, amb  domicilio en c / Mayor, 17 de Barcelona 08663 i direcciño de  de correu electrónic perasoler@gmail.com, designada com a mitjà  preferent per a les  notificacions. 

EXPOSO

1
Que vull obrir  r un negoci inmobiliari en el  c / Mayor, 17 de Barcelona. 

2
Que cumpleixo  tots els requisits solicitatsper fer-ho. 

SOL·LICITO 

Que em concedeixin la llicència municipal per a la obertura de la nova empresa immobilària.
ANEXOS 

Com a prova de l'exposat  , adjunto fotocòpia dels  següents  documents: 

1. DNI 
2. Escriptura  de la propietat  del local. 

Barcelona, ​​15 de Juny  de 2014. 

 AJUNTAMENT  DE BARCELONA

La Nòmina(V)

nomina V
Pasos a Seguir paràgraf Calcular Una nòmina .

· Calculem Les percepcions salarials ( salari base + antiguitat ) ( 1500 35 ) = 1.535 €
· Calculem Les percepcions no salarials ( plus de Viatges ) (10) = 10 €
· Reportat Calculem el total de ( 1535 10) = 1.545 € .

- Determinació de les bases de cotització a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta i de la base de Subjecta a retenció de l'IRPF .

1 . Base de cotització porció contingències comunes .
1.2 Remuneració mensual ( 1535 ) NOMÉS Sumem Les percepcions salarials .
1.3 Prorrata porció PAGUES extraordinàries 2x ( 1500 35 ) / 12 = 253,33 € . Extres  Operació si Fruit de les Dues pagues que el treballador té dret a Cobrar Durant l'Any .

Total de la base de cotització de  contingències comunes ( 1535 +253,33 ) = 1.788,33 €

2 . Base de cotització de contingències professionals ( AT i MP ) Conceptes , Permet refer Conjunta Recaptació ( Atur , Formació Professional , Fons de Garantia Salarial ) .
En Aquest cas , no hem de fer cap operació , degut que no hi ha hores extres fenc Realitzades Per instància de part del treballador , llavors el Resultat Es manté Igual. ( 1.788,33 € ) .

3.Base de cotització addicional Per les hores extres . (No hi fenc hores extres ) .

4.Base Subjecta una retenció de l'IRPF .

En Aquest cas , el import Sera el Mateix Que meritat total de l' (1545 €) .

- Deduccions
1 . Aportació del / de la treballador /  en les Cotitzacions a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta .
- Contingències comunes  del 4,7% ( 4,7 x1788 , 33/100 ) = 84,05 €
- Atur 1,55% ( 1,55 x1788 , 33/100) = 27,72 €
- Formació professional 0,10% ( 0,10 x1788 , 33/100) = 1,79 €
- Hores extres estructurals 4,7 o 2 Força Major ( només en el Cas  Que tinguessin )

Total de les aportacions (84,05 +27,72 +1,79) = 113,56 €

2 . IRPF ( 3% ) 1545x3/100 ) = 46,35 €

Total a Deduir (113,56 +46,35) = 159,91 €
Líquid total a percebre ( 1545-159,91 ) = 1.385,09 €

Lloc , data , mes i any.
Signatura:

La Nòmina(IV)

Les deducciones, o descomptes més importantes que la empresa han de realizar el treballador  a la nómina, quedant-las del total devengat, són les següents

>La quota de cotizació a la Seguretat  Social. 
>La quota de retenció del Impuest sobre la Renta de las personas Físiques.. 
>La quota de cotizació a la Seguretat Social: per  el cálcul d'aquesta quota  s'ha de multiplicar els tipus   o poercentatges de cotizació a la Seguretat  Social del treballador  per les seves  respectives bases. 

TIPUS  DE COTIZACIÓ: 

> Contingèncias Comunes: multiplicar per 4,7%. 
> Atur: multiplicar per 1,55%. 
> Formació Profesional: multiplicar per 0,10%. 
> Horas Extraordinàries : multiplicar perr 4,7% no estructurals i  les de força major al 2%.

La nòmina(III)

>BCCC (base cotizació de contingencias comunes )
Formada per la suma de :
Las percepcions salariales ( excluides las pagues extras ) .
La quantía de las percepciones extrasalarials no exenta de cotizació poden  superar els  límits  establerts per la SS (import computable ) .
La suma d'aquests dos conceptes es  denomina remuneració mensual.

>BCCP (base cotizació contingencies profesionales ) .
Es calcula de la mateixa manera que la base de contingencies comunes , pero afegint el import de las hores extraordinàries .

>BCHE (base de cotizació adicional per hores extras ) .
Estarà constituida per la quantía total de horas extras realizadas en el mes de la liquidació. .

3. El Règim Especial de Recàrrec D'equivalència.

A qui s'aplica el règim especial del recàrrec d'equivalència.
Als comerciants detallistes, persones físiques o societats civils, herències jacents o comunitats de béns quan tots els seus socis, comuners o partícips siguen persones físiques excepte si comercialitzen els següents productes:
 1. Vehicles accionats a motor per circular per carretera i els seus remolcs.
 2. Embarcacions i vaixells.
 3. Avions, avionetes, velers i altres aeronaus.
 4. Accessoris i peces de recanvi dels mitjans de transport compresos en els números anteriors.
 5. Joies, joies, pedres precioses, perles naturals o cultivades, objectes elaborats totalment o parcialment amb or o platí. Bijuteria fina que continga pedres precioses, perles naturals o els referits metalls, encara que siga en forma de bany o xapat, llevat que el contingut d'or o platí tinga un gruix inferior a 35 micres.
 6. Peces de vestir o d'adorn personal confeccionades amb pells de caràcter sumptuari. S'exceptuen del que disposa este número les bosses, carteres i objectes similars, com també les peces confeccionades exclusivament amb retalls o deixalles, caps, potes, cues, retallades, etc., o amb pells corrents o d'imitació.
 7. Objectes d'art originals, antiguitats i objectes de col·lecció definits en l'article 136 de la Llei de l'IVA.
 8. Béns que hagen estat utilitzats pel subjecte passiu transmitent o per tercers amb anterioritat a la seua transmissió.
 9. Aparells i accessoris per a l'avicultura i apicultura.
 10. Productes petrolífers la fabricació, importació o venda dels quals està subjecta als Impostos Especials.
 11. Maquinària d'ús industrial.
 12. Materials i articles per a la construcció d'edificacions o urbanitzacions.
 13. Minerals, excepte el carbó.
 14. Ferros, acers i altres metalls i els seus aliatges, no manufacturats.
 15. Or d'inversió definit en l'article 140 de la Llei de l'IVA.
Els proveïdors repercutixen al comerciant en la factura l'IVA corresponent més el recàrrec d'equivalència, per separat i als següents tipus:
 • Articles al tipus general del 21%: recàrrec del 5,2%
 • Articles al tipus reduït del 10%: recàrrec de l'1,4%
 • Articles al tipus superreduït del 4%: recàrrec del 0,5%

2.2 La nòmina(II)

 • Percepcions salarials : al seu torn, es divideixen en salari base i en complements o plusos salarials:
  • Salari base: es fixa per unitat o temps o d'obra, sense tenir en compte cap altre tipus de circumstància. Està establert al conveni col·lectiu per a cada una de les diferents categories professionals.
  • El plus de conveni: és més un increment del salari base que un complement tal, ja que en molts convenis es cobra en funció de la categoria professionals.
 • Percepcions no salarialas: 
  • Indemnitzacions o avançaments: són compensacions econòmiques per determinades despeses que realitza el treballador, a vegades per compte de l'empresari, relacionades am,b la seva activitat laboral.
  • Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social: són quantitats que la Seguretat Social abona, ja sigui de forma periòdica o bé d'un sol cop, per una s`rie de circustàncies en què es pot trobar el treballador.
  • Indemnitzacions per tresllat, suspencions o acomiadaments:com ja hem vist en unitats anteriors, aquest tipus de situacions podrien generar indemnitzacions, que tampoc tindrien la consideració de salari.
  • Altres percepcions no salarials: percepcions per matrimoni, propines, etc.

2. La Nòmina.

És el document justificatiu del seu lliurament, en què han de constar desglossats tots els conceptes inclosos, tant les percepcions com les deduccions.

Parts de la nòmina:
 1. Encapçalament: retribució mensual i retribució diària.
 2. Percepcions salarials: al seu torn, es divideixen en salari base i en complements o pusos salarials:
 • Salari base (Plus de conveni)
 • Complements o pusos salarials
      3. Percepcions no salarials:
 • Indemnitzacions o avançaments
 • prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
 • Indemnitzacions per tresllat, suspencions o acomiadaments.
 • Altres percepcions no salarials.
      4. Cotitzacions a la SS
      5. Retenció IRPF
      6. Bases de cotització i retenció

2. Concepte de Import Brut i Import Net.

 • Import brut: és la remuneració pactada sobre el servei prestat sense els impostos.
 • Import net: és l'import brut mes els descomptes.

Exemple:
Càlcul salàri mensual a partir del anual
Concepte Import
Salari BRUT Anual 17.862,00 €
Número de pagues 12
Salari BRUT mensual    1488,50€

1. LA FACTURA

L’empresa COMERCIAL D’ALIMENTS SA,  amb el número de CIF a 34789065, es dedica a la venda a l’engròs de productes d’alimentació , Té ubicat el seu magatzem al c/dels Horts, núm. 10 de Valls, CP 34004, telèfon 977 23 34 50, Està inscrita al Registre Mercantil de Tarragona.
Durant el mes de Febrer de 2014 ha realitzat les següents operacions comercials:
·El dia 4 emet la factura núm.98 corresponent a la comanda núm. 45 del seu client COMESTIBLES DE LA COSTA , SL, amb CIF: B-09678176 i amb domicili a Salou, al C/ del Vent Serè, 3 , CP: 03492.
Deu dies abans se li havia enviat la següent mercaderia ,juntament amb l’albarà núm. 90:
·         -10 caixes de llet, codi-L-089, 4,75€/caixa.
·         -6 caixes de botelles d’aigua mineral , codi A-008,3,60€/la caixa.

·         -8 caixes de botelles de vi , codi V-411, 32€/caixa.     
COMERCIAL D’ALIMENTACIÓ , SA                
 CIF: A-34789065                                               
 c/Dels Horts 10                                                 
34004 Valls                                     
 COMESTIBLES DE LA COSTA ,SL               
CIF : 09678176                                         c/Del Vent Seré  3                                       
03492 Salou
Lloc i Data: 4/04/2014                                   
Número de factura: 98
La Seva comanda Núm. : 45
                      
Albarà núm.: 90
Codi
Quantitat
Descripció
Preu unitari
Preu total
L089                
A 008         V411                          
10                                 6                  
8                  
Caixes de Llet                      Caixes d’aigua mineral      
Caixes  de vi blanc
4,75€   

3,60€ 


32,00€
47,50€ 

21,60€ 256,00€

Total Parcial:                                                                                                                                                                                                                                                                        325,10€

Base Imposable
47,50€                     

TIPUS D’IVA
4%


Quota d’IVA
1,90€

1,73€
              8%
21,60€             
             18%
46,08€
 256,00€        
Recàrrec  D’equivalència
Data de Venciment: 06/05/2014                                                      Forma de Pagament 60% en efectiu i 40% en efecte comercial a 60 dies vista
Total Factura
374,81€