.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

Buscar este blog

lunes, 31 de marzo de 2014

26. Carta de presentació d'un producte o servei.

Concepte:  Va dirigida a empreses sobretot proveïdoras o són utiltzades per juntar clients per mitjà de la promoció de productes.

Exemple:

25. Carta de presentació d'una Empresa.

Concepte:   Tota aquella persona que pretengui ocupar un càrrec o desenvolupar un treball que encara no ho tingui haurà d'anotar en el seu quadern.
Exemple:


Adela Torres Torres
c/ Pandereta, n.º 12
28055 Madrid

Sr. Alfonso Gómez
Director técnic del Banc CCP
Banca CCP Espanya
c/ autobusos 4, pis 6
28080 Madrid


3 de Abril de 2014

Estimat  Sr. Gómez:

Em poso en contacte amb vostès per oferirlis el meu curríclum amb les meves dades perosonals, professionals i altres dades d'interès per si necessita cubrir, ara o en un futur pròxim el lloc de encarregat de prèstams.

M'interessaria treballar amb el seu banc perque es tracte de una incorporació nova pero respaldada per una gran quantitat de personas i amb prespectives de creixement. M'han comunicat empleats seus  que neccesiten una persona encarregada per sobreportar els prèstecs. La meva candidatura li pot resultar d'interès perquè conec el món de les finances i se portar molt bé el tema dels prèstecs , es a dir sòc la persona apropiada   Com pot observar en el historial adjunt ja he treballat professional com a banquera especialitzada d'avals . Estic disposada a seguir aprenent i puc aportar noves idees i frescura  a l'empresa

Poden vostès posarse en contacte amb mi mitjançant el meu movil  (641 111 111) a partir de las 21:00h. Espero rebre aviat notícies seves sobre la meva candidatura i sobre les possibilitats de treballar en el seu banc mitjaçant una entrevista personal
Estic a la seva disposició, espero notícies seves.

Una cordial salutació.

24. La Carta de declinació d'ofertes.

Concepte:   S'utilitza per expressar notícies desagradables amb tacte. S'utilitza de forma freqüent per informar als solicitants d'un treball que no han quedat selecionats per ocupar el lloc de treball.


Exemple: 

23. La Carta d'ofertes.

Concepte:    És un document pel qual l'empresa informa al candidat selecionat en un procès de selecció de les condicions del seu futur lloc de treball.miércoles, 26 de marzo de 2014

22 Carta de reclamació de mercaderies o comanda incompleta.

Concepte:   Aquesta carta es redacta quan el client no ha complert les condicions de pagament pactades a la comanda .Aquest document té com a objectiu cobrar un deute , no perdre un client.

Exemple:
STYLES escriu a BERSKA, SA, per comunicar que no ha arribat les mercaderies, així doncs, demana que els enviïn el més aviat possible.


STYLES 
C/Major, 12
08420 Granollers
Tel.: 9385002030

BERSKA, SA
C/Girona, 18 
Granollers 08420
Telf.: 938402088

26 Març  del 2014
Assumpte: Carta de comanda incompleta

Senyors,

Avui mateix hem rebut la comanda núm.19 i hem observat que falta un paquet dels que havíem sol·licitat.
Probablement, la causa deu haver estat un error del vostre departament de magatzem, per la qual cosa us preguem que realitzeu les gestions pertinents per solucionar el problema.

Esperem notícies vostres.


Atentament,
STYLES

21. Carta de reclamació de pagament

Concepte:   S'utilitza per realitzar una queixa o reclamació sobre un producte o un servei que rns ha deixat insatisfets o no es correspon amb el preu acordat prèviament.

Exemple:   Berska, S.A escriu a Styles, S.L, per comunicar que encara no ha rebut l'ingrés corresponent.BERSKA, S.A
C/Girona, 18 
Granollers 08420
Telf.: 938402088
                                                         
                                                                                                  STYLES, S.L
                                                                                                     C/Major, 12
                                                                                                     Granollers 08420
                                                                                                      Telf.: 938502030


Granollers, 24 de Març del  2014
Assumpte: Carta de reclamació de pagament.

Benvolgut Client,

Ja ha vençut el termini màxim concedit per fer front als pagaments que teniu pendents amb nosaltres i pensem que, degut a algun error, encara no hem rebut l'ingrés corresponent.

Confiem que solucioneu la situació com abans millor, ja que fins ara no havíem tingut mai problemes d'aquest tipus amb la vostra empresa.

Atentament,

BERSKA, SA

20. Carta de comunicació de pagament.

Concepte:  Un client comunica al proveïdor que una determinada factura ha sigut pagada abans o en la data  de veneciment acordats,i s'indica el mitjà pel qual  ha sigut abonada(xec, transferència , metàl·lic, etc...)

Exemple: 

STYLES envia una carta, comunicant a BERSKA SA el pagament de la factura núm. 89.

STYLES 

C/Major, 54
08420 Granollers
Telf: 938502030

BERSKA,SA
C/Girona, 18
08420 Granollers
Telf: 9384020

martes, 25 de marzo de 2014

19. La carta d'enviament de la factura

Concepte:   La carta d'enviament de la factura és quan s'envia la factura al venedor que en un cert temps se li enviarà la factura.

Exemple:


18. Carta d'enviament de documentació o mercaderies

Concepte:  És un tipus de carta en el qual el comerciant informa  de manera detallada i escrita que té el paquet que encarrega el client.

Exemple

17. Carta de anul·lació de la comanda

Concepte:   És la carta que s'auncia l'anul·lació de la comanda, s'indiquen les raons d'aquesta anul·lació , la pujada dels preus, i es demana que es confirmi la recepció de l'anul·lació.

Exemple: 
16. Carta de modificació de la comanda

Concepte:  Moltes vegades la nostre empresa , negoci o treball, ja té els seus clients usuals i amb el pas del temps els nsotres productes o serveis van variant de preus i per el que és molt important informar els clients sobre dita modificació.Exemple: 


15. Carta de denegació de comanda

Concepte:  El proveïdor rebutja la totalitat o una part de la comanda rebuda, Les causes poden ser de diferents tipus, per exemple: que no hi  hagi existències del producte sol·licitat, que no es pugui cumplir amb el plaç d'entrega o que el client tingui factures de pagament.


Exemple:14. Carta d'Acceptació de la comanda.

Concepte:    La carta d'acceptació de Comanda no és una altre cosa que el que el seu nom indica, es tracta d'un tipus de carta  en el que el que redacta, confirma que acepta la proposta anteriorment ofertada.Exemple:


13.La carta Comanda

Concepte:   Document mitjantçant el qual s'encarreguen mercaderies  o serveis a un proveïdor. La comanda es pot fer per  correu, fax,  telèfon,  etc... o bé mitjatçant un imprès.


Exemple:


lunes, 24 de marzo de 2014

12. Cartes Comercials

Concepte: La Carta es un document privat escrit i  formal que té un en el tràfic comercial amb el objectiu  de mantenir comunicació interempresarial  amb altres comerços per exemple campanyes conjuntes de publicitat o altres estratèguies amb els nous proveïdors.

Tipus:
 -De reconeixement .
- D'anunci.
- De Sol·licitud
-De Treball.viernes, 21 de marzo de 2014

11. Tipus de Descomptes

Descompte Comercial: tenen l'objectiu d'estimular  els membres del canal  de distribució(majoristes i/o detallistes ) que realitzin certes funcions , aquest tipus de descompte  consisteix  en una reducció del preu  de llista que s'aplica  als membres del canal  de distribució quan realitzen certes funcions  com vendes, emmagatzematge, promoció  entre d'altres.
 Pagament immediat:   Tenen l'objectiu  d'estimular als clients que realitzin el pagament  del seu compte amb un termini de temps específic o  el més abans possible. Consisteix en una reducció del preu de llista  que s'aplica al pagament  que es realitza  dins d'un termini específic.
Ràpel:  Ràpel anual : És el que s'aplica normalment.
Ràpel semestral: S'aplica al client que  ha arribat  a un consum determinat  durant un semestre de l'any. Presionen el Client  per realitzar el esforç de compra  dos vegades l'any.

10. Registre comandes Rebudes

Concepte: Es habitual que  en moltes empreses , des del departament comerical,es porti a terme un registre  de comandes voluntari  , amb la funció  de controlar l'activitat comercial de l'empresa. El registre  de comandes emeses el sol portar l'empresa compradora i s'ajusta de la forma següent:
Data d’emissió
Núm. Document
Proveïdor
Data prevista
Data d’arribada
Observacions   
21/3/2014
34
5SOS SA
24/3/2014
25/3/2014
4 ampolles de vidre trencades                       

Exercici: Fem una comanda amb data de 21 Març del 2014, la data prevista esta per d'aqui a cinc dies, finalment arriba al cap de sis dies però s'han trencat cuatre ampolles de vidre.

9. Registre comandes Emeses

Concepte:   Un cop la comanda  ha estat lliurada per el proveïdor , el comprador ha de dur a terme un seguiment  per tal de controlar  que la mercaderia li sigui tramesa en la data prevista , en la quantitat demanada, en les condicions acordades etc.. ,Per tal de poder portar el control de les comandes realitzades , l'empresa confecciona  una fitxa o llibre  de registre  de comandes emeses, adaptant  a les seves neccesitats  que és voluntari  i no té una estructura fixa  a seguir.

Exercici: Estimats senyors ens plau  fer-vos la comanda següent : 50 Unitats producte A a 56,00€/u , 250 Unitats de Producte B a 3,60€ /u, 75 Unitats Producte C a 20,00€/u.


jueves, 20 de marzo de 2014

8.Diferència entre nota de despeses i Carta de Ports .

Carta de Ports: És un títol representatiu  de la mercadería que documenta el contracte de transport i en canvi la nota de despeses  és el document al cual es  formalitza la liquidació de despeses  derivades  d'un bé o  de la prestació d'un servei  quan aquests no s'haguin inclòs en la factura.

7.Carta de Ports

Concepte: És un títol representatiu  de la mercadería  transportada, que  documenta  el contracte  de transport. S'exten per duplicat.
Funcions:    El Transportador  mitjançant la carta de port té dret i acció  per cobrar l'import  de la mercaderia.

Exemple de Carta de Ports 

6. Nota de Despeses

Concepte:   És un document mitjantçant  el qual es formalitza  la liquidació de despeses  derivades  del lliurament  d'un bé o  de la prestació  d'un servei  , quan aquests no  s'han inclòs en la factura.
Funcions:  Les despeses que es facturin separadament per mitjà d'una nota de despeses suportaran els tipus d'IVA que els correspongui d'acord amb la seva naturalesa i no estaran gravades, per tant, amb el tipus impositiu  corresponent a l'operació principal , que és el que sel's hagués aplicat si s'haguessin facturat conjuntament. 
Model Carta de Despeses:

Raó social
Adreça, telèfon, fax, c/e
NIF
Núm. nota de desp.
Data nota de desp.
Dades i NIF client

Codi client
Ref. comanda
Observacions:

referència
descripció
quantitat
preu
descomptes
import

suma
imports
descomptes


base
imposable
% IVA
% recàrrec
d'equivalència
total
a pagarForma de pagament

5. L'albarà.

Concepte:  És un document mercantil que acompanya als paquets enviats, en general dins d'una bossa d'enviament gratuït o dins del mateix paquet ,que normalment inclou una llista detellada del contingut del paquet i no els preus dels clients. Serveix per informar a totes les parts , incloses les agències de transport, les autoritats governamentals i els clients sobre el contingut del paquet.

Contingut:  Ha de figurar una petita referencia dels articles i una petita quantitat, ha de figurar-hi la data(que es el més important), les dades dels clients(nom , cognoms,direcció, telèfon, CIF o el NIF).

miércoles, 19 de marzo de 2014

4. La Comanda

Concepte: La comanda  es un paper on la persona anota el que li ordenes per tal de que pugui portar  un control de tot  el que es consumeix , venen amb un nombe de folis  per portar el compte del que es ven  i poder portar la comptabilitat  pertinent  i revisar les ventes  i els guanys, i es fa una copia de la comanda.

Continguts que ha de tenir la comanda:

  •  Numero de la Taula.
  • Data.
  •  Numero dels serveis.
  •  Cambrer que aten la taula.
  • Tipo de servei que es realitza , menú o carta.
  • Menjar solicitat.
  • Firma del que la realitza.
  • Punts de cocció  desitjats.
  • Quantitat de Menjar que es sol·licita.
  • En el cas d'hotels el número de habitació.

Exemple de una comanda (en aquest cas de cambrer)

3. La Comunicació Escrita

Concepte:   La comunicació escrita es aquella  que es realitza per escrit .El emisor es la persona que produeix els textos(obres escrites, contes, novel·les,  poemes, articles peridoístics,  treballs de investigació etc...) que envia el seu missatge a través  de un medi  escrit com un llibre, un diari,  un cuadern, i aquest missatge arriba  a molts receptors, que el descodifiquen(el missatge) al llegirlo.  És important que el emisor presti atenció al al redactar el missatge(el document escrit),  perque el receptor(el lector) el pugui compendre amb el mateix sentit que volia donar el Emisor.
 Exemples:


Com he dit abans un exemple de comunicació escrita sería la carta.
Un altre exemple de comunicació escrita sería quan parlem amb una persona per el Messenger.


2. Comunicació No Verbal:

Concepte:   La comunicació no verbal és el procés de comunicació mitjançant enviament i  recepció de missatges  sense paraules, es a dir, mitjançant signes. Els missatges poden  ser comunicats a través de gestos , llenguatge corporal  o postura,  la expressió facial  o el contacte visual.
Tipus: Les formes de comunicació no verbal entre els essers humans inclouen: llums, imatges,sons,gestos, colors.
Es pot fer una gran classificació en 3 grups:
-Els signes  no verbals amb usos socials(interacció social)
-Els signes no verbals amb usos estructuradors del discurs(organitzar la comunicació en la interació)
-Els signes no verbals amb usos comunicatius( per expressar sensacions, sentiments i determinar nocions).

Exemples de comunicació no verbal:
La Mirada,  el somriure,  els gestos i moviments del cos,  Expressió facial,  el contacte físic,  la postura corporal,  la orientació corporal ,  la distància o proximitat  i el aspecte exterior.
En la foto es mostren alguns exemples de comunicació no  verbal mitjantçant gestos o utilitzant algunes parts del cos.

Comunicació Oral

Concepte: La comunicació oral es qualsevol forma de comunicació existent que implica un procés de transmisió i intercambi d' idees , simples o complexes, la comunicació és un acte que inherent que per inercia tots la tenim i es comú per qualsevol persona.
 En qualsevol acte de comunicació hi intervenen els elements següents :
 Emisor---Canal---Codi---Misatge o Context de la Comunicació----Canal-----Receptor.

Codi:
Utilitzarem un sistema comú que poden anar acompanyats de signes no verbals(gestos, expressió facial). 
La situació(Context): 
 És el missatge que volem transmetre.
Receptor: És la persona que reb el missatge.

Exemples de una situació on s'utilitza la comunicació oral:
 Parlar per telefon, la radio (quan entreguem una informació ), fer una exposició oral sobre algun tema,  quuan veiem les notices (la televisió ens dona la informació i som nosaltres els que la rebem).